Regulamin Targowiska Miejskiego

Regulamin

Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku

 

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb korzystania z targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.

§ 2. Targowisko stanowi własność Gminy Białystok i zarządzane jest przez gminną jednostkę organizacyjną.

§ 3. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 4. 1. Targowisko jest obiektem całorocznym i ogólnodostępnym, czynnym w dni powszednie w godz. 6.00-16.00, z wyłączeniem pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zarządca Targowiska w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć czas funkcjonowania targowiska miejskiego, informując korzystających z targowiska  w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. 1. Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna i wystawiennicza, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.

2. Dopuszczalna działalność, o której mowa w ust.1 może być prowadzona w formie:

a. stacjonarnej (w budynkach i tymczasowych obiektach budowlanych nie złączonych trwale z gruntem),

b. obnośnej prowadzony z ręki, stolików itp.

3. Działalność w formie stacjonarnej może odbywać się na terenie targowiska wyłącznie na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

4. Zasady sprzedaży na targowisku z przeznaczeniem na handel obnośny określa zarządca targowiska.

§ 6. Działalność na targowisku mogą prowadzić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 7. Na targowisku mogą być sprzedawane oraz wystawiane towary rolno-spożywcze, artykuły przemysłowe oraz inne artykuły i produkty dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami i na warunkach przewidzianych odrębnymi przepisami prawa,a także zwierzęta gospodarskie, tj. drobny inwentarz oraz ptactwo ozdobne i gołębie

§ 8. Podmioty o których mowa w § 6 zobowiązują się do:

  1. przestrzegania regulaminu targowiska;
  2. zachowania czystości i porządku w miejscu sprzedaży, zarówno w trakcie handlu jak i po jego zakończeniu, w tym z obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami przepisami prawa.

§ 9. Podmioty prowadzące dopuszczalną działalność na targowisku oraz osoby przebywające na jego terenie są zobowiązne do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, weterynaryjnych oraz dotyczących ochrony zwierząt.

§10. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska i pracowników obsługi targowiska należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Powrót na początek strony