Parkingi

Targowisko Miejskie jest przyjazne dla zmotoryzowanych klientów. Na naszym terenie znajduje się siedem bezpłatnych parkingów, z których może korzystać jednocześnie ponad 700 samochodów.

Wjazdy na parkingi znajdują się od strony ulic Kawaleryskiej i Ciołkowskiego:

 • Nr 1 (pierwszy wjazd od strony centrum, od ul. Kawaleryjskiej, wewnętrzny) – 76 miejsc parkingowych
 • Nr 2 (pierwszy lub drugi wjazd od ul. Ciołkowskiego, przy pawilonach 6 , C, D, wewnętrzny) – 150 miejsc parkingowych
 • Nr 3 (pierwszy lub drugi wjazd od ul. Ciołkowskiego, zewnętrzny) – 110 miejsc parkingowych
 • Nr 4 (pierwszy wjazd od strony Stadionu, od ul. Ciołkowskiego, przy sektorach Bi P, zewnętrzny) – 150 miejsc parkingowych
 • Nr 5 ( drugi wjazd od strony centrum, od ul. Kawaleryjskiej, zewnętrzny) – 120 miejsc parkingowych
 • Nr 6 (pierwszy wjazd od strony centrum, od ul. Kawaleryjskiej, przy pawilonach 3, 4, wewnętrzny) – 50 miejsc parkingowych
 • Nr 7 (drugi wjazd od strony Stadionu, od ul. Ciołkowskiego, zewnętrzny) – 70 miejsc parkingowych.

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY TARGOWISKU MIEJSKIM W BIAŁYMSTOKU

§ 1 Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu, zwanego dalej Parkingiem, będącego w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego, zwanego dalej Zarządcą.
 2. Użytkownikami parkingu mogą być: klienci targowiska, dzierżawcy i najemcy targowiska, dostawcy na czas rozładunku towaru, pracownicy Zarządu Mienia Komunalnego, służby porządkowe i komunalne.
 3. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu zawiera z Zarządcą umowę krótkotrwałego najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu z parkingu.
 4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak też respektowanie znaków drogowych oraz stosowanie się do poleceń pracowników Zarządcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 659-679, art. 69, art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 2022 poz.1360).
 6. Skargi i wnioski zgłaszać należy w formie pisemnej do Zarządcy.

§ 2 Parking

 1. Parking jest parkingiem bezpłatnym, niestrzeżonym, przeznaczonym dla pojazdów samochodowych i motocykli  o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony dostępnym przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.
 3. Pojazdy wolno parkować tylko na wyznaczonych miejscach postojowych nieprzerwanie, maksymalnie do 12 h.
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu osobom trzecim.
 5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika pojazdu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 3 Zasady korzystania z parkingu

 1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 998 ze zm.). Na terenie parkingu należy poruszać się ze szczególną ostrożnością.
  Dozwolona jest prędkość do 20km/h.
 2. Zabroniona jest jazda na rolkach, deskorolkach, hulajnogach.
 3. Zabronione jest zatrzymywanie i parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz blokowanie drożności ciągów komunikacyjnych.
 4. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Zarządcy.
 5. Zabronione jest dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu. Wszelkie awarie pojazdów należy zgłaszać Zarządcy.
 6. Użytkownikom parkingu zabrania się zaśmiecania terenu parkingu, niszczenia urządzeń, używania otwartego ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 7. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o zaistnieniu szkody na terenie parkingu, nie później jednak niż przed jego opuszczeniem.
 8. Zabroniony jest wjazd na parking pojazdów budowlanych, ponadnormatywnych, przekraczających całkowitą masę 3,5 tony, przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi, a także zagrażających innym pojazdom przebywającym na parkingu.
 9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim oraz spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
 10. Zarządca ma prawo zgłosić miejskim służbom porządkowym konieczność usunięcia pojazdu z parkingu w przypadku pojazdu parkującego nieprzerwanie przez okres powyżej 12 h, nie zastosowania się do zasad ujętych w §3 pkt.8 oraz w razie zaistnienia nagłej przyczyny uzasadnionej zasadami bezpieczeństwa jak również ochroną zdrowia, życia oraz mienia na terenie parkingu np. zagrożenie uszkodzenia przechowywanego pojazdu.

Pobierz

Powrót na początek strony