REGULAMIN

Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku

§ 1.

Osoby korzystające z targowiska obowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2.

Targowisko czynne jest codziennie w godzinach: od 6.00 do 17.00.

§ 3.

1. Targowisko prowadzi , nadzoruje Zarządca targowiska na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości.

2. Zarządca targowiska zobowiązany jest do zapewnienia należytych warunków, utrzymania porządku i dbania o estetyczny wygląd targowiska i jego otoczenia.

3. Zarządca targowiska ustala zasady ruchu kołowego na targowisku oraz zasady lokalizacji obiektów.

§ 4.

Na targowisku powinna znajdować się tablica ogłoszeń,  na której zamieszcza się informację o kierowniku targowiska, z podaniem imienia  nazwiska i adresu, granic targowiska oraz cennika opłat. 

§ 5.

1. Podmiotami uprawnionymi do sprzedawania (targowania) są osoby legitymujące się jednym z dokumentów: zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numerem statystycznym REGON, numerem identyfikacji podatkowej NIP, dowodem osobistym.

2. Podmioty o których mowa w ust. 1 dokonują sprzedaży w miejscach wskazanych przez Zarządcę targowiska.

§ 6.

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary za wyjątkiem: 

1/ towarów i produktów, których sprzedaż wymaga uzyskania koncesji, nie dotyczy to podmiotów, które posiadają stosowną koncesję,    

2/ zwierząt żywych,

3/ innych artykułów , których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

2. Sprzedawcy artykułów spożywczych oraz osoby zatrudnione w punktach gastronomicznych na terenie targowiska obowiązane są posiadać ze sobą aktualne książeczki zdrowia, wystawione przez uprawniony zakład opieki zdrowotnej, stwierdzające, że mogą być zatrudnione przy sprzedaży artykułów spożywczych.

3. Prowadzący działalność handlowo-usługową i gastronomiczną na terenie targowiska oraz osoby przez nich zatrudnione zobowiązani są do:

1/ posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2/ przestrzegania przepisów bhp, p.poż., ruchu drogowego, regulaminu targowiska,

3/ respektowania przepisów dotyczących zachowania porządku, higieny i czystości wokół obiektu handlowego, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu działalności.

§ 7.

1. Na targowisku dopuszcza się wyłącznie następujące formy handlu:

1/ handel stacjonarny (prowadzony w budynkach i tymczasowych obiektach budowlanych nie  Złączonych trwale z gruntem ),   

2/ handel obnośny prowadzony z ręki, stoisk, koszów

2. Handel stacjonarny może odbywać się na terenie targowiska wyłącznie na podstawie umowy dzierżawy, zawartej z Zarządcą targowiska, miejsce sprzedaży winno być oznaczone imieniem i nazwiskiem (nazwą) oraz adresem podmiotu prowadzącego działalność.

3. Miejsca sprzedaży na targowisku z przeznaczeniem na handel obnośny znajdują się na stołach ustawionych przez Zarządcę targowiska.

4. Zarezerwowane miejsca sprzedaży na stołach nie mogą być udostępniane osobom innym, niż wnoszące opłatę rezerwacyjną.

§ 8.

Sprzedawca zobowiązany jest do uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży, ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.

§ 9.

1. Ważenie i mierzenie towarów może być dokonane wyłącznie jednostkami miar obowiązujących w obrocie towarowym.

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku winny posiadać cechę legalizacyjną i powinny być użytkowane w ten sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia.

§ 10.

1. Podmioty dokonujące sprzedaży na targowisku, zobowiązane są do wnoszenia inkasentowi opłaty targowej, zgodnie ze stawkami przewidzianymi w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej. Zwolnienie z opłaty targowej możliwe jest gdy przewidują to odrębne przepisy, we właściwym trybie.

2. Poza opłatą targową osoby korzystające z targowiska obowiązane są do regulowania należności za usługi i inne świadczenia zgodnie z cennikami ustalonymi przez Zarządcę targowiska.

3. Wysokość opłat i cen, o których mowa w ust. 1 i 2 winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.

§ 11.

Kto narusza postanowienia regulaminu targowiska podlega karom przewidzianym w art. 12 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 roku o targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41, poz. 312)  

Regulamin do pobrania w formie pliku pdf


CENNIK

opłat obowiązujący na Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej od dnia 01.03. 2016r.

1. Poddzierżawa działek-opłata miesięczna (cena netto):
a. do 5 m ²  -172,00 zł,
b. 5-8 m ²  -188,00 zł,
c. 8-12 m ²  -269,00 zł,
d. 12-20 m ²  -300,00 zł,
e. Powyżej 20 m ²  -300,00 zł plus 18,00 zł za każdy rozpoczęty m ² powierzchni,
f. 6 m² Sektor I  -300,00 zł.

2. Poddzierżawa działek, które nie były poddzierżawiane przez okres minimum 24 miesięcy:
a. 50 % stawki wymienionej w pkt. 1 niniejszego Cennika przez okres 24 miesięcy, liczony od daty zawarcia umowy poddzierżawy,
b. 75 % stawki wymienionej w pkt. 1 niniejszego Cennika przez okres 12 miesięcy liczony od momentu zakończenia okresu wypowiedzenia w pkt. 2 a).

3. Poddzierżawa i najem powierzchni handlowych.
Stawki  z tytułu poddzierżawy lub najmu powierzchni handlowych ustalane są w indywidualnych umowach.

4. Miesięczna opłata rezerwacyjna ( cena netto):
a. za 1 stół -107,00 zł,
b. stanowisko do handlu dywanami  ( 1 drążek) – 54,00 zł,
Przedłużenia rezerwacji należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca z góry pod rygorem utraty prawa do zajmowanego stanowiska.

5. Boks w pawilonie nr 4 („złoto”) – opłata miesięczna ( cena netto): -107,00 zł,

6. Poddzierżawa boksów w  pawilonie nr 4 („złoto”), które nie były poddzierżawiane przez okres minimum 24 miesięcy:
a. 50% stawki wymienionej w pkt. 5 niniejszego Cennika przez okres 24 miesięcy, liczony od daty zawarcia umowy poddzierżawy,
b. 75% stawki wymienionej w pkt. 5 niniejszego Cennika przez okres 12 miesięcy liczony od momentu zakończenia okresu wypowiedzenia w pkt. 2 a).

7. Usługi radiowęzła ( cena netto):
a. ogłoszenia drobne do 10 słów – 2,60 zł,
b. ogłoszenia podmiotów gospodarczych do 30 słów – 4,30 zł,
c. życzenia do 20 słów wraz z piosenką  – 4,30 zł,
d. za każde 5 powtórzeń, szóste ogłoszenie gratis.

8. Kolportaż ulotek (cena netto)-50,00 zł za dzień

                UWAGA: do ceny netto doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej stawce.

Cennik do pobrania w formie pliku PDF